Kommentar från Svensk Radonförening om ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser
Svensk Radonföreningen har likt många andra lämnar in remissvar på den nya metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tagit fram och sänt ut på remiss. I sitt remissvar är Svensk Radonförening tydligt med att metodbeskrivningen behöver bli desto tydligare och gå längre.

Det är tydligt att många arbetsplatser bara utför radonmätning någon enstaka gång och att det är något som utförs av lekmän som troligtvis inte har tillräcklig kompetens för att göra riskbedömningar för förhöjda radonhalter samt bedömningar om olika ventilationszoner. Mer konkreta riktlinjer för urval och placering av radonmätare behövs därför i metodbeskrivningen.

Framförallt behöver dock fler radonmätare ställas ut för ge ökat underlag vid mätning, men också för att förståelse av radonsituationen underlättas med fler mätvärden i de fall man hittar problem. Dessutom tycker Svensk Radonförening att en del bör-krav borde vara skall-krav. I utkastet till metodbeskrivning används ”bör” oftast i samband med minsta antal mätpunkter. Om de föreslagna minimiantalen ska behållas borde ”bör” bytas ut mot ”skall” samt att texterna kompletteras med rekommendationer att använda fler mätpunkter, om bedömning av ventilationszoner och bedömning av riskfaktorer för förhöjda radonhalter inte kan göras.

Med nuvarande utkast riskerar man helt enkelt att missa arbetsplatser med förhöjda radonhalter. D v s arbetstagare kan jobba i en miljö med förhöjda radonhalter, trots att radonhalten på arbetsplatsen tros vara låg, vilket innebär en onödigt förhöjd hälsorisk.

Fler mer information och remissvaret i dess helhet kontakta Dag Sedin på svensk Radonförening. 


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/kommentar-fraan-svensk-radonfoerening-om-ny-metodbeskrivning-foer-maetning-av-radon-paa-arbetsplatser-3032711