Kommentar från Svensk Radonförening - Nya undersökningar angående arbetsplatser bör beaktas
I samband med sitt remissvar, på ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tagit fram, så presenterade också Radonova Laboratories statistik från mätningar från mer än 15 000 arbetsplatser. Rapporten ”Radonmätning på arbetsplatser – mätstatistik från Radonova” inkluderar radonmätningar från fler än 100 större arbetsplatser.

Svensk Radonföreningen har med stort intresse läst rapporten och tycker att den tillför nya värdefulla fakta. Rapporten visar exempelvis att ungefär hälften av arbetsplatserna i undersökningen hade något mätvärde över referensvärdet på 200 Bq/m. Därutöver hade 44% av arbetsplatserna något mätvärde över 200 Bq/m3 på bottenplan, men ca: 7% av mätpunkterna hade värden över 200 Bq/m3. Svensk Radonförening delar därför till fullo slutsatsen att mm för få detektorer placeras ut, är risken betydande att man helt missar förhöjda radonhalter.

Svensk radonföreningen anser utifrån denna rapports slutsatser även att det är motiverat att metodbeskrivningen för arbetsplatser blir mer lik metodbeskrivningen för lägenheter vad gäller antal mätpunkter.

Svensk Radonförening tycker också att viktigt material som dessa nya undersökningar utgör bör tas i beaktande när ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser nu tas fram. Då det enbart är ett förslag som skickats ut på remiss finns all möjlighet att under kommande beredningsarbete arbeta in de slutsatser som rapporten inkluderar.  


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/kommentar-fraan-svensk-radonfoerening-nya-undersoekningar-angaaende-arbetsplatser-boer-beaktas-3033322