Dags att mäta radon


Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas 500 personer årligen av lungcancer till följd av radon i vår inomhusluft

Radonmätningar görs som bäst under eldningssäsongen, oktober till och med april. Detta för att få ett säkert resultat som kan betraktas som ett årsmedelvärde för radon. Mätning ska ske både i bostäder och på arbetsplatser. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader så det är dags att påbörja en mätning redan nu. Det värde som fås kan jämföras med riktvärdet 200 Bq/m3, vilket är uttryckt som ett årsmedelvärde. Ska man till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan man göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning ska ses mer som rådgivande.

Förhöjda radonhalter ökar risken för att få lungcancer och Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 500 personer drabbas årligen. Tyvärr finns det hundratusentals kontor och bostäder som överskrider 200 Bq/m3. I de flesta fall är det enkelt att åtgärda så att acceptabla radonhalter nås. Innan åtgärd bör man dock göra en radonbesiktning för att ta reda på orsaken till den förhöjda halten. För arbetsplatser är det framförallt viktigt att göra en uppföljande radonmätning under minst en vecka vid förhöjda halter. Detta för att beräkna ett korrigerat årsmedelvärde för arbetstid. Om det ligger under referensnivån behöver ingen åtgärd genomföras. Olika radonmätningar och radonsänkande åtgärder kan Svensk Radonföreningens medlemmar hjälpa till med.

-Det enda sättet att få veta radonhalten i ditt hus eller på din arbetsplats är att mäta. Jag kan bara återigen påtala att det är bekymmersamt att många inte tar ansvar för dessa kontroller och att det gör att människor idag lever och arbetar i inomhusmiljöer med förhöjda värden, säger Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.

-Svensk Radonförening vill även slå ett slag för är att det är viktigt att inte glömma att mäta radon i källarlokaler och lokaler på bottenvåningen. Allt för många glömmer att mäta radon i sina kontor och just lokaler på bottenvåning och källare har oftast högre radonvärden. Radonhalten inomhus beror på husets konstruktion och ventilationssystem men varierar även under säsongen, dagen och momentant. Detta gör att långa mätperioder krävs för att säkerställa radonhalten. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen, avslutar Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/dags-att-maeta-radon-3217979