Radonbidraget beslutades den 29 november!

1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder: Förslag om ett nytt anslag som ska få användas för utgifter för statsbidrag till åtgärder mot radon i byggnader. Anslaget ska även få användas för utgifter för att administrera anslaget. I propositionen anförs att förhöjda radonhalter inomhus är en hälsorisk och att det t.ex. finns ca 200 000 småhus i behov av radonsanering i Sverige. Mot denna bakgrund föreslår regeringen ett nytt radonbidrag. Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 34 000 000 kronor till anslaget för 2018. Dessutom föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 för anslaget ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2019–2021.

Länk till riksdagens dokumentdatabas för Civilutskottets betänkande!