Sverigedemokraternas svar

1. Radonbidraget som nu tagits bort: Kommer det komma tillbaka om er budget går igenom?

Vi budgeterade hösten 2021 för år 2022, 34 miljoner kr årligen 2022–2024, som ett särskilt stöd och budgetpost för radonsanering i bostäder. Meds detta skulle alltså radonbidraget återinföras. Regeringen har avvecklat stödet och lägger inga pengar alls på det. Vårt budgetförslag gick dock inte igenom och vi kan inte ännu uttala oss om exakt hur vår höstbudget kommer att se ut.

2. Kommer ni arbeta för att radonmätningen ska var obligatorisk i energideklarationen eller OVK såväl på arbetsplatser som bostäder?

Hela problematiken med radon i byggnader där människor vistas, bör tas på allvar. Strålskyddsmyndigheten bör undersöka och lägga fram förslag på nödvändiga åtgärder. Vi ser gärna att en sådan utredning och förslag ges till riksdagen att behandla. Vi har tidigare ställt en skriftlig fråga till statsråd Johan Danielsson om han avser uppdra åt Strålsäkerhetsmyndigheten att undersöka lämpliga preventiva åtgärder och införa stödåtgärder till privatpersoner för radonsanering.

3. Är dagens gränsvärden för radon rimliga? Andra länder har lägre än vad Sverige har.

Sakkunniga och ansvarig myndighet bör undersöka och lägga fram förslag om vilka åtgärder som är nödvändiga i Sverige gällande radon i byggnader där människor vistas. Gränsvärden ska beslutas med underlag som bygger på fakta och riskbedömningar, men det är befogat att undersöka varför olika länder kommit fram till olika gränsvärden.

4. Bör information om radonvärden ingå säljarens upplysningsplikt vid bostadsköp?

Om radonvärdet är känt är det rimligt att säljaren upplyser köparen om detta, liksom man har en skyldighet att upplysa om andra kända brister. Problematiken kring förekomst av radon i byggnader där människor vistas ska tas på allvar. Vi är positiva till om konkreta förslag kring detta läggs fram till riksdagen för behandling.

5. Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför?

Begreppet hållbarhet kräver en tydlig definition, vilket vi tycker saknas idag. Det ställs generellt höga krav på åtgärder i befintliga byggnader och i nybyggnation.

6. I nuvarande budget har avsatts 20 miljoner för att mäta cesium i vildsvin. Stråldosen från cesium är minimal jämfört vad en vanlig människa erhåller från radon årligen. Är det då rimligt att något radonbidrag inte delas ut när en sådan reform endast skulle kosta 20–30 miljoner per år?

Ja, det rimliga är att budgetera för ett bidrag till radonsanering, vilket vi också gjorde i vår senaste budgetmotion.