Viktigt att Boverket ändrar sina villkor för radonbidraget

Från och med juli månad återinförs radonbidraget i Sverige. Årligen drabbas 500 personer av lungcancer på grund av radon, så reformen är viktig. Detta eftersom den kommer att minska befolkningens exponering av den radioaktiva gasen och därmed antalet lungcancerfall. Med anledning av återinförandet av bidraget har Boverket tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus.

Svensk Radonförening ställer sig positiv till många delar i Boverkets förslag till föreskrifter, samtidigt menar de att några viktiga punkter måste förändras innan bidraget lanseras.

Även radonutredningar ska vara bidragsgrundande

För att erhålla bidrag måste en radonutredning göras av en radonkonsult. Den ska bland annat visa vilka källor radonet kommer ifrån samt redovisa vilken eller vilka åtgärder som måste genomföras för att sänka radonhalten.

Svensk Radonförening anser enligt sitt remissvar att det tydligt bör framgå av föreskrifterna att kostnaden för undersökningen av sakkunnig inom radon får räknas in i bidragsunderlaget. Den kostnaden kommer annars att läggas på åtgärdskostnaden, vilket gör att det ändå inte sparas några pengar. Snarare finns det risk att det i vissa situationer kommer att ansökas om bidrag till onödigt dyra lösningar om undersökningskostnaden inte får räknas in i bidragsunderlaget. För att garantera ett oberoende för genomförda undersökningar bör därför undersökningen var bidragsgrundande. Undersökningen är väldigt viktig för att den bästa och mest kostnadseffektiva åtgärden ska kunna genomföras.

Mätning av årsmedelvärdet ska ske hos ett ackrediterat laboratorium

Vidare påpekar Svensk Radonförening att det i nuläget saknas kvalitetskrav på radonmätningen som ska ligga till grund för bidragsansökan. Därför föreslår man i sitt remissvar att det laboratorium eller motsvarande som utför och analyserar mätningen ska vara ackrediterade enligt ISO 17025 eller likvärdig ackrediteringsstandard för den mätmetod som använts vid mätningen. Detta för att garantera kvalitet och ett oberoende genomförande.

Majoriteten av de årsmedelvärdesgrundande mätningarna analyseras redan idag av ackrediterat laboratorium. Kravet på ackreditering kommer därför i praktiken inte att innebära några konkurrensbegränsningar eller begränsningar i mätkapacitet utan skulle enbart säkerställa att mätningar utförs med god kvalitet. Ackrediteringen säkerställer att alla mätningar behandlas utifrån metodbeskrivning och kontrollerade rutiner samt att kontroll av detta utförs vid regelbundna ackrediteringsrevisioner.

Viktigt med rätt kompetens på personal som ska genomföra radonutredningar

I nuvarande förslag från Boverket är skriver de att radonundersökningen ”ska utfärdas av den som är certifierad för behörighet K enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter”.

Svensk Radonförening består av 60 medlemsföretag och representerar 70-80% av de som aktivt arbetar med radonproblematiken i Sverige. I en förfrågan till medlemsföretagen om de har personal med behörighet K visar det sig att endast 13,8% har behörighet K. 87,7% av de som svarade ville att kravet på K behörighet skall tas bort.

Enligt Svensk Radonförening är inte funktionskontroll behörighet K mest relevant för att utreda radonproblem i bostäder i Sverige. Föreningens erfarenhet är att radon är ett komplext problem och att radon från marken är den absolut vanligaste orsaken till de förhöjda radonhalterna i bostäder, vilket i de flesta fall inte åtgärdas av enbart en förbättrad ventilation. En viktig kunskap är att känna till olika sorters huskonstruktioner som kan påverka inläckage av markradon. För att kunna utföra en radonutredning med god kvalitet krävs även specialinstrument för olika slags mätning av radon och gammastrålning. Svensk Radonförening har inom olika kompetensområden tagit fram en kvalitetsstandard för undersökning/åtgärder mot radon som medlemsföretagen ska förhålla sig till.

Enligt Svensk Radonförening kan konsumenterna på felaktiga grunder få intrycket att en person med behörighet K per automatik är mest relevant för att få en radonutredning genomförd med god kvalitet. Ett rimligare krav på personer som anses sakkunniga inom radon är enligt Svensk Radonförening att de har gått en eller flera kurser med särskild inriktning på åtgärder mot radon i bostäder, vilket föreningen också skriver i sitt remissvar till Boverket.