Fastighetsägares ansvar

För enskilda villaägare finns det i dag ingen lagstadgad skyldighet att mäta radon i sina egna befintliga bostäder. Vid all nybyggnation kan däremot alltid ställas krav på att radonhalten kontrolleras av byggherren.

Kontroll av radonhalten rekommenderas dock i alla hus som inte är mätta, samt efter om- och tillbyggnader. Radonhalten kan mycket väl överstiga riktvärdet även i byggnader som står på mark som klassas som lågriskområden för radon.
Ägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har alltid en skyldighet att kontrollera radonförekomsten i sina bostadsbestånd, såväl i befintliga som i nya byggnader. Den skyldigheten ingår som en del av den lagstadgade egenkontroll som regleras i miljöbalken.
När det upptäcks radonhalter som överstiger riktvärdet för radon i bostäder ska fastighetsägaren se till att åtgärder för att sänka radonhalten vidtas inom rimlig tid.
Samma skyldighet att kontrollera och åtgärda radon gäller även för ägare av byggnader där det finns permanenta arbetsplatser, med den skillnaden att det är reglerna i arbetsmiljölagstiftningen som reglerar ansvaret.