Förebyggande åtgärder vid nybyggnation

Eftersom marken är den i särklass vanligaste orsaken till radonproblem inomhus kan det även i helt nybyggda hus bli problem med höga radonhalter om inte grunden byggs tillräckligt tät mot marken. Vid nybyggnation är det både enkelt och kostnadseffektivt att bygga på ett sådant sätt att radon från marken inte kommer in. Genom att bygga in radonspärrar (membran) redan från början behövs inga dyra lösningar i efterhand. Radonmembran blir också en försäkring mot framtida högre krav på radonskydd och en trygghet för både köpare och säljare vid fastighetsförsäljningar.

Membranen kan användas på grundplattan, i isoleringslagren, eller under grunden.

På grundplattan
Monteras på ett plant och stabilt underlag, t.ex. avjämnad betong.

I isoleringslagren
Membranet monteras på ett plant underlag av isolering, gärna mellan två isoleringsplattor. Därmed blir membranet inte fastlåst eller skadat vid mindre rörelser i konstruktioner.

Under grunden
Radonmembran läggs innan grunden skapas, på schaktbotten.

Bild 11, Utläggning av radontätt membran vid nybyggnation av bostadshus ger ett effektivt skydd mot markradon.Utläggning av radontätt membran vid nybyggnation av bostadshus ger ett effektivt skydd mot markradon.

Det förekommer även andra sätt att förebygga radonproblem vid nybyggnation. Vid grundläggning utan särskilt inbyggd radonspärr är det vanligt att en dräneringsslang läggs i fyllningen under bottenplattan och dras ut utanför grunden, för att vid behov kunna koppla på en fläkt som sänker lufttrycket i fyllningen och på så sätt motverkar radon från marken att komma in. Liknande lösningar kan även användas vid krypgrundläggning. Nackdelen med lufttryckspåverkande lösningar är att en fläkt alltid måste vara igång för att motverka att radon från marken kommer in.

Oavsett teknik är det alltid viktigt att alla genomföringar för rör och kablar görs täta. Även skyddsrör som används vid genomföringarna måste tätas invändigt. Det finns annars risk att radon från marken vid sidan av byggnaden kan komma in via skyddsrören.

Bild 12,  Vid nybyggnation förekommer det att radon från marken kan komma in bostäderna via skyddsrör för ledningar. Lätt att åtgärda med tätning av mynningen till skyddsröret.Vid nybyggnation förekommer det att radon från marken kan komma in bostäderna via skyddsrör för ledningar. Lätt att åtgärda med tätning av mynningen till skyddsröret.