Orsaker till radon i inomhusluft

Marken
Radon från marken är den i särklass vanligaste orsaken till förhöjda radonhalter i inomhusluft. Den luft som finns i marken har alltid höga radonhalter, från 5 000 till 2 000 000 Bq/m³. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus kan radonhaltig markluft sugas in genom otätheter i grunden. Förutom själva radonhalten i marken har markens porositet eller genomsläpplighet mycket stor betydelse för hur mycket radon som kan komma in i en byggnad. Av den anledningen är grusåsar alltid högriskområden för radon.
Avgörande för hur mycket radon som kan komma in från marken är också hur stora otätheterna i grunden mot marken är. Om mycket luft från marken kommer in räcker den radonhalt som finns i mark som är lågriskområde för radon mycket väl till för att radonhalten i inomhusluften ska komma upp i nivåer långt över rikt- och gränsvärden för radon i bostäder och i andra byggnader. Lågriskområden för radon i marken är absolut inte nollriskområden.
bild 1 Radon från marken är vanligt förekommande i villor.

Radon från marken är vanligt förekommande i villor

Byggnadsmaterialet


Blågrå lättbetong, ofta kallad blåbetong, är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades i Sverige mellan 1929 och 1975. Blåbetong är ett mycket vanligt byggnadsmaterial i hus byggda fram t.o.m. 1978 då materialet förbjöds att användas vid byggande av bostäder. Felaktigt är det många som tror att blåbetong är den enda orsaken till radon i inomhusluft. Tvärtom orsakar radon från marken betydligt större problem med radon än vad blåbetong gör.
Blåbetong innehåller högre halter av radium än andra byggnadsmaterial, och blåbetongen avger därför betydelsefulla mängder radon till inomhusluften. Blåbetong har framför allt använts i väggar, men det förekommer även bjälklag med blåbetong.
Genom att mäta gammastrålning kan blåbetong snabbt lokaliseras i en byggnad. Blåbetong är dock inget enhetligt material. Radiumhalten kan variera stort mellan olika fabrikat, och även i material från samma tillverkare. Grovt kan sägas att en hög gammastrålning indikerar en hög radiumhalt och därmed en hög radonavgång från blåbetongen. Avgörande för hur mycket radon som avgår från blåbetongen är även ytbeläggningen på blåbetongen. Ju tätare ytbeläggningen är, desto mindre radon avgår från blåbetongen.

Bild 2, Blåbetong är en typ av lättbetong med hög radioaktivitet.

Blåbetong är en typ av lättbetong med hög radioaktivitet.