Radonbidrag

1 juli 2018 återinfördes radonbidraget i Sverige. Det ger möjlighet för villaägare att erhålla bidrag från staten för att sänka radonhalten i hus om det ligger över riktvärdet 200 Bq/m3. Man erhålla bidrag för 50% av kostnaden får åtgärden, dock 25 000 kr. Bidraget täcker både material och arbetskostnader. För att erhålla bidraget krävs att en ansökan till Länsstyrelsen som handhar utbetalningen av radonbidraget.

Tillsammans med ansökan behövs ett mätprotokoll från ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium som visar ett uppmätt årsmedelvärde över 200 Bq/m3 för radonhalten. Mätningen måste genomföras i minst 2 månader mellan 1 oktober och 30 april då man placerar ut radondosor i sin bostad. Vidare krävs ett besiktningsprotokoll som visar på var radonet kommer ifrån samt förslag på åtgärd för att sänka halten. Besiktningen ska genomföras av en person med dokumenterade kunskaper om radonsanering. Alla medlemmar i Sverige Radonförening har dokumenterad kompetens för att utföra en besiktning och åtgärder för att sänka radonhalten eftersom de följer våra standarder inom olika tekink områden för god kvalitet. - Här kan du hitta ett företag nära dig som kan hjälpa till med besiktning. Normalt hjälper de dig också med ansökan till Länsstyrelsen, som har en specifik blankett för ansökan. Bidraget betalas först ut efter uppvisad faktura för radonsaneringsarbetet.

Här kan du läsa mer om vilka krav Svensk Radonförenings medlemmar och vilka standarder de måste följa för mätning, besiktning och åtgärder.