Rikt- och gränsvärden för radon

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. I nya byggnader gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Vid certifiering av miljöbyggnader gäller 200 Bq/m3 som högsta uppmätta halt i vistelsezon i stället för årsmedelvärde.

På arbetsplatser gäller tre olika gränsvärden för radon beroende på om arbetsplatsen finns ovan jord, under jord i färdigställda och inredda bergrum och berganläggningar, och för underjordsarbete såsom berg- och gruvarbete eller byggnadsarbete under jord. Gränsvärdena för radon på arbetsplatser uttrycks som totalexponering under ett år. Förenklat kan sägas att gränsvärdet som gäller vid arbetsplatser ovan jord ungefär motsvarar riktvärdet för radon i bostäder, 200 Bq/m3, vid en exponering under 1 800 timmar. Gränsvärdet på arbetsplatser i färdigställda och inredda bergrum motsvarar cirka 400 Bq/m3 vid en årsarbetstid på 1 800 timmar. Gränsvärdet vid berg- och gruvarbete eller byggnadsarbete under jord motsvarar ungefär en radonhalt på 1 300 Bq/m3 vid en exponering under 1 600 timmar.
Reglerna för radon på arbetsplatser håller på att ses över och omfattande ändringar av reglerna kommer att införas senast 2018.
När det mäts upp radonhalter som överstiger rikt- eller gränsvärden bör en utredning göras för att ta reda på orsakerna till radonförekomsten innan beslut tas om vilka åtgärder som ska vidtas för att sänka radonhalten.