Utspädning av radonhalten i inomhusluften

När hus till stor del är byggda med blåbetong och inte har några betydelsefulla problem med radon från marken så är den bästa metoden att späda ut radonhalten i inomhusluften genom att förbättra ventilationen. Bedöms radonavgången bara från blåbetongen bidra med radonhalter över riktvärdet för radon rekommenderas installation av mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallad FTX-ventilation. Vid FTX-ventilation har den nya luften som tillförs värmts upp i en värmeväxlare av den gamla luften som sugs ut. Det gör att risken för olägenheter av kalldrag minimeras, en risk som annars är stor vid de höga luftflöden som oftast behövs för att späda ut radonhalten tillfredsställande. Eftersom det vid FTX-ventilation återvinns värme ur frånluften är det även en åtgärd som är bra ur energisynpunkt. FTX-ventilation har också fördelar genom att luftkvalitén inomhus blir allmänt bättre. Nackdelarna med FTX-ventilation är höga installationskostnader och ibland stora ingrepp. Även olägenheter med buller från ventilationsanläggningen kan förekomma.
Installation av FTX-ventilation har en effekt även vid problem med markradon genom utspädning och genom att lufttrycket inomhus balanseras, men det är inte den bästa åtgärden vid markradonproblem. I blåbetonghus som även har betydande markradonproblem kan det därför också behövas någon åtgärd som bättre motverkar att radon från marken kommer in.
När ventilationsbehovet inte är så stort kan det ibland vara motiverat att bara förbättra den befintliga självdragsventilationen genom att installera tilluftsventiler i bostadsrummen, och kanske att komplettera den med mekanisk frånluft. Beakta dock alltid risken för olägenheter med kalldrag.

Bild 9
Bild 10, För att få in frisk uteluft till bostaden kan väggventiler installeras vid självdragsventilation. Vid FTX-ventilation är uteluften förvärmd och ventilerna kan monteras både i tak och väggar.För att få in frisk uteluft till bostaden kan väggventiler installeras vid självdragsventilation. Vid FTX-ventilation är uteluften förvärmd och ventilerna kan monteras både i tak och väggar.